LTS 0507 || 1975
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Neustrelitz 28.06.2001 WNT Verkehrsrot
- DB Werkstatt Seddin Verl. 22.05.2009 BSE Verkehrsrot