LTS 0394 || 1975
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Neustrelitz 31.07.2001 WNT Verkehrsrot
- DB Werkstatt Seddin Verl. 31.07.2009 BSE Verkehrsrot