LTS 0433 - DB Cargo "233 219-5"

Fahrzeuggeschichte || Fotos Foto:  Alex Huber
15.11.2017 - [D] Leipzig-WiederitzschLTS 0685 - Railion "241 449-8"

Fahrzeuggeschichte || Fotos Foto:  Michael Uhren
31.08.2005 - [D] Magdeburg-Rothensee, BetriebswerkLTS 0724 - MEG "315"

Fahrzeuggeschichte || Fotos Foto:  Norman Gottberg
03.03.2017 - [D] SelchowLTS 0935 - DB Cargo "232 654-4"

Fahrzeuggeschichte || Fotos Foto:  Mario Lippert
25.02.2017 - [D] Cossebaude