LTS 0924 || 1980
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- Raw Cottbus V 6 08.08.1989 Cs Bordeaux
- AW Cottbus V 7 20.10.1993 Cs Bordeaux
- DB Fahrzeuginstandhaltung - Bereich TI, Cottbus IS 880 24.06.2002 BCS X Verkehrsrot