LTS 0506 || 1975
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- Raw Cottbus V 6 31.10.1988 Cs Bordeaux
- AW Cottbus B 3.0 30.11.1994 BCS X Orientrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung - Bereich TI, Cottbus IS 880 17.04.2003 BCS X Verkehrsrot