LTS 0903 || 1980
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- Raw Cottbus V 6 30.11.1989 Cs Bordeaux
- AW Cottbus B 3.0 12.09.1995 BCS X Orientrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung - Bereich TI, Cottbus IS 880 12.12.2003 BCS X Verkehrsrot