LTS 0673 || 1976
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- Raw Cottbus V 6 18.08.1987 Cs Bordeaux
- AW Cottbus V 7 31.03.1994 BCS X Bordeaux
- DB Fahrzeuginstandhaltung - Bereich TI, Cottbus IS 880 07.04.2003 BCS X Verkehrsrot
- DB Werkstatt Seddin Verlängerung 07.04.2011 BSE 9 Verkehrsrot