LTS 0431 || 1975
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- Raw Cottbus V 6 30.11.1988 Cs Bordeaux
- IS 703 __.__.2001 BCS X Verkehrsrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 18.06.2002 BCS X Verkehrsrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung - Bereich TI, Cottbus IS 880 19.06.2002 BCS X Verkehrsrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 11.05.2010 BCS X Verkehrsrot
- REV 05.12.2019 MIG